Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.evytex.pl

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości wynikające z treści regulaminu  tłumaczone będą na korzyść Konsumenta.

Sklep internetowy Evytex działający pod adresem www.evytex.pl prowadzony jest przez spółkę: Evytex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ksawerowie, pod adresem ul. Wolska 5, 95-054 Ksawerów , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000180442, NIP 7311747176.

Kontakt z pracownikami sklepu Evytex  jest możliwy za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: evytex@o2.pl
 • telefonicznie: (+48) 42 2013 82 07, w godz. od 9:00 do 17:00, w dni robocze
 • pisemnie na adres: Ksawerów, ul. Wolska 5 95-054 Ksawerów,
 1. Definicje
 1. Sklep – sklep internetowy Evytex, działający poprzez stronę www.evytex.pl, zwany także w dalszej części niniejszego Regulaminu Evytex.
 2. Sprzedawca – Evytex Sp.z.o.o , z siedzibą w Ksawerowie, pod adresem ul. Wolska 5,, 95-054 Ksawerów, KRS 0000180442, NIP 7311747176.
 3. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, korzystająca ze Sklepu Internetowego Evytex w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przez strony przy braku jednoczesnej obecności dwóch stron umowy; umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie
 7. Użytkownik – podmiot korzystający ze sklepu internetowego www.evyex.pl
 8. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów ze Sprzedawcą
 9. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego www.evyex.pl, która umożliwia w szczególności wyświetlenie wybranych przez siebie produktów, modyfikowanie zamówienia co do wybranych towarów, ich liczby, danych do dostawy;
 10. Dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT
 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Evytex  prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową ubrań, akcesoriów, specjalistycznych środków ochrony osobistej, odzieży reklamowej, produktów BHP oraz realizację zamówień specjalnych , za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez sklep internetowy Evytex  produktów. Regulamin jest udostępniony przez Sklep zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.evytex  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Kupującego e-maila, a w specjalnych okolicznościach telefonu. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.
 4. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Evytex  nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami działu III niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji. Zamówienia specjalne można składać poprzez kontakt telefoniczny z Biurem obsługi.
 5. Aby korzystać ze sklepu internetowego Evytex, użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome bądź Safari. Lub dowolne urządzenie mobilne z podobnymi funkcjami

III. Rejestracja

 1. Rejestracja konta w sklepie internetowym Evytex  jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko lub nick, adres zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy oraz wymyślone przez siebie hasło, które następnie należy powtórzyć, a także należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy i świadczenia usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Nadto, podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Nie wskazanie wszystkich danych, bądź podanie danych nieprawdziwych powodować będzie odmowę zarejestrowania konta Użytkownika.
 3. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych przez Użytkownika, ma on obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych umożliwiających zalogowanie się do swojego Konta, tj. loginu i hasła oraz do okresowej zmiany hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Loginu i Hasła swojego Konta oraz wszelkie zaistniałe sutacje wynikające bezpośrednio z użytkowania  Konta.
 5. W celu dokonania zakupu w sklepie, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia podając następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy i NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy. Dostawa, w zależności od wartości złożonego zamówienia może być odpłatna bądź bezpłatna. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dodatkowego pola: dodatkowe uwagi do zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia
 1. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu internetowego Evytex  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rejestracja i założenie konta nie są warunkiem koniecznym złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym Evytex  Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w rozdz. III pkt 5. niniejszego Regulaminu.
 3. Aby złożyć zamówienie, Kupujący wybiera produkt, który zamierza kupić i dodaje go do Koszyka. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być usuwane i dodawane do koszyka, może być także dokonana zmiana liczby zamówionych produktów.
 4. Po wybraniu produktów, które Kupujący zamierza kupić, Kupujący wybiera formę płatności oraz sposób dostawy, podając następnie dane do dokonania dostawy.
 5. Po wypełnieniu powyższych danych, Kupujący wybiera przycisk „Realizuj zamówienie”. Następnie Kupującemu wyświetlą się wszystkie podane przez siebie dane, w celu weryfikacji ich poprawności. Po zapoznaniu się z treścią regulaminu sklepu, należy zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie "ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI". Nadto, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Aby potwierdzić zamówienie należy wybrać "AKCEPTUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". W przypadku chęci wprowadzenia zmian w poprzednim kroku zamówienia, należy wybrać "WRÓĆ DO TWÓJ KOSZYK".
 6. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 7. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, jeżeli Kupujący podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji.
 10. Kupujący może dokonać zmiany zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie, do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Dostawa
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad.
 2. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Przygotowanie zamówionego towaru do wysłania następuje w ciągu 2 – 7 dni roboczych. Zamówienia realizowane są w dni robocze od godz. 9:00 do 17:00.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. W takim wypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany w wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.
 5. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez klienta z dostępnych na stronie wariantów.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku zamówionego towaru w magazynie czy braku jego dostępności, zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji Kupujący złoży oświadczenie czy zamówienie pozostaje aktualne czy je anuluje. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać zamówienia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego, z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 8. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Kupującego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Kupujący ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.
 1. Ceny i warunki płatności
 1. Cena prezentowanych towarów wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 2. Cena towarów nie uwzględnia kosztów wysyłki.
 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia.
 4. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na stronie Evytex  oraz widoczne są na każdym etapie składania zamówienia.
 5. Kupujący może wybrać następującą formę płatności za zamówione towary:
  1. przedpłata - płatność poprzez bank i przekazanie potwierdzenia przelewu
  2. „za pobraniem” – płatność przy odbiorze towaru
  3. poprzez serwis Przelewy24
  4. poprzez system płatności PayPal
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania ich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O wszelkich zmianach Sprzedawca będzie informował na stronie głównej Sklepu. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie głównej Sklepu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez zamawiającego Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować sklep Evytex , o swej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres: Evytex, Ksawerów 95-054  ul.Wolska 5, lub e-mail: evytex@o2.pl
 4. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wystarczającym jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania swego przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep Evytex  został poinformowany o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Rzecz należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 8. Zwrotu towaru należy dokonać na adres sklepu, z którego zamówienie było realizowane, tj: Evytex, Ksawerów 95-054  ul.Wolska 5
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Wymiana

 1. Kupujący ma prawo wymiany towaru – odzieży, na inny rozmiar lub model w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu.
 2. Wymiany należy dokonać na adres sklepu, z którego zamówienie było realizowane Evytex, Ksawerów 95-054  ul.Wolska 5.
 3. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Wysyłając towar Kupujący nie może skorzystać z opcji wysyłki „za pobraniem”, taka wysyłka nie zostanie odebrana przez Sprzedawcę.
 4. Wymieniony towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki. W przypadku niespełnienia wskazanych obowiązków, towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 5. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego towaru podlegającego wymianie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem dostępności produktu.
 1. Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tzn. jeżeli towar nie posiada właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący był zapewniany przez Sprzedawcy, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania. W przypadku firm 1 rok.
 5. W stosunku do Konsumenta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji.
 7. W ramach reklamacji, Kupujący może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli Kupujący żąda wymiany towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, jeżeli doprowadzenie towaru wadliwego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie.
 9. Kupujący ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Kupujący nie może żądać odstąpienia od umowy, jeśli wada ma charakter nieistotny. Natomiast żądając obniżenia ceny, Kupujący powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona. Obniżona cena powinna pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie lub mailowo.
 11. Aby ustosunkować się do złożonej reklamacji z tytułu wady fizycznej towaru, Kupujący powinien dostarczyć go Sprzedawcy, na wskazany powyżej adres. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy albo żądania wymiany towaru na wolny od wad, Kupujący obowiązany jest, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres wskazany w umowie. Sprzedawca ponosi koszt w ramach zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji wraz z żądaniem obniżenia ceny, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 17. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prosto.pl następujące usługi elektroniczne:
  1. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
  2. Umożliwienie złożenia zamówienia.

 

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1280x1024 pikseli lub więcej.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: evytex@o2.pl lub pisemnie na adres: Evytex, Ksawerów 95-054  ul.Wolska 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: evytex@o2.pl lub pisemnie na adres: Evytex, Ksawerów 95-054  ul.Wolska 5.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 9. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
 12. Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Evytex Sp. z o.o
 2. Dane osobowe podawane w formularzach traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Administrator przetwarza jego dane osobowe klientów: imię, nazwisko, nazwa, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną polityką, w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy; w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w zakresie i w celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego,
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: evytex@o2.pl
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

XII. Pliki cookies

 1. Witryna www.evytex.pl używa cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Pliki „cookies” najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz losowo generowany, unikalny numer.
 3. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” jest umożliwienie dostosowania treści wyświetlanej na stronie internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej działania, w szczególności poprzez tworzenie danych statystycznych, ułatwianie uwierzytelniania oraz wzmacnianie zabezpieczeń. Pliki „cookies” sprzyjają podnoszeniu jakości naszych usług.
 4. Strona może wykorzystywać następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. Sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika aż do zakończenia sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu są one trwale usuwane,
  2. Stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tego urządzenia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania lub ograniczenia korzystania z plików „cookies” poprzez zmianę ustawień przeglądarki na przykład w ten sposób, że będzie ona blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub będzie wysyłała komunikat o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie Użytkownika. W większości przypadków domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na korzystanie z plików „cookies”.
 6. Administrator informuje, że ograniczenie korzystania z plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, która nie będzie mogła zidentyfikować Użytkownika i jego preferencji.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 8. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować treści lepiej dopasowane do preferencji użytkowników i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował na stronie głównej sklepu internetowego www.evytex.pl.
 3. Jeżeli Użytkownik, nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć konto.
 4. Ewentualne spory powstałe między Stronami, rozstrzygane będą przez sąd powszechny na zasadach ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl